fbpx
Regulamin Konkursu pod nazwą „Wygraj pianino z KlawiszoManią”

Konkurs zobaczysz na stronie: https://klawiszomania.pl/konkurs/

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy Regulamin, będzie prowadzony pod nazwą

„Wygraj pianino z KlawiszoManią” (zwany dalej „Konkurs”).

 1. Organizatorem Konkursu jest  Marek Raczkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ MusicSolutions„ z siedzibą przy ul. Bora-Komorowskiego 10A/19, 19-300 Ełk, NIP: 5423102029, REGON: 366005583,  zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs finansowany jest z środków własnych
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem internetowej strony Organizatora pod adresem: www.klawiszomania.pl
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094,).
 5. Konkurs rozpoczyna się 21.06.2024 r. a kończy w dniu 07.07.2024 r.

II. Zasady Konkursu 

  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu 22 (1) Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
  3. Wziąć udział w Konkursie, może każda osoba, która spełni dwa poniższe warunki:

a) w dniach 21.06-07.07.2024 do godziny 23:59 zakupi kurs gry na pianinie „KlawiszoMania dla początkujących” w wersji PREMIUM (497,00 złotych) lub VIP (697,00 złotych)
b) do 17.07.2024 do godziny 23:59 odpowie na pytanie otwarte: „Czym jest dla Ciebie muzyka i dlaczego nowe pianino powinno trafić w Twoje ręce?”.

 1. Organizator samodzielnie wyłoni osobę, która udzieli jego zdaniem najbardziej wartościowej i kreatywnej odpowiedzi. Forma odpowiedzi jest dowolna, może to być: opowiadanie, wiersz, piosenka, nagranie itd.
 2. Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.
 3. Zgłoszenia Konkursowe będą sprawdzane pod kątem zgodności z Regulaminem
 4. Wykonane Zadania Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z założeniami Konkursu lub stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych nie będą brały udziału w Konkursie, tj. nie będą przedmiotem oceny Organizatora.
 5. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062);
b) Zadanie Konkursowe stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności i twórczości, oraz nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku, gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw;
c) wyraża zgodę na publikację swojego Zadania Konkursowego na portalach społecznościowych Organizatora, w szczególności na Facebook-u oraz Instagramie, wraz z podaniem danych Uczestnika.

 1. Podjęte przez Organizatora decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników
 2. Nagrodą w Konkursie jest pianino marki Yamaha P-145 (o wartości 1799 brutto).
 3. Do Nagrody, Organizator dołączy dowód zakupu, stanowiący podstawę do napraw gwarancyjnych ( czas trwania gwarancji – 2 lata). Wszelkie kwestie związane z prawem skorzystania z reklamacji, leżą po stronie Zwycięzcy i może je on kierować bezpośrednio do sklepu, z którego pochodzi Nagroda (https://sklep-muzyczny.com.pl/).
 4. Nagrodzony Uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej. Podatek od nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż pieniężna część nagrody nie będzie im wypłacona, gdyż zostanie potrącona przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, do którego zapłaty zobowiązani są nagrodzeni
 5. Organizator oświadcza, iż Nagroda zostanie wydana, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
 6. Do Nagrody w niniejszym Konkursie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) – w szczególności 30 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy.
 7. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w dniu 24.07.2024 na Grupie na Facebooku „KlawiszoMania dla kursantów”: https://www.facebook.com/groups/1400143754192677, a także przekazane Zwycięzcy w wiadomości e-mail.
 8. W nieprzekraczalnym terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Zwycięzcę Konkursu wiadomości e-mail, Zwycięzca w celu odbioru Nagrody jest zobowiązany przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres marek@klawiszomania.pl w odpowiedzi na otrzymaną wcześniej korespondencję, wiadomość zawierającą: adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
 9. Jeśli w terminie określonym powyżej, Zwycięzca Konkursu nie prześle Organizatorowi wiadomości spełniającej warunki określone powyżej, Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora, przy czym o dochowaniu terminu decyduje data doręczenia wiadomości do Organizatora.
 10. Nagroda zostanie wysłana kurierem w terminie maksymalnie do 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia Zwycięzcy. Przesyłka będzie ubezpieczona od uszkodzeń.

III.  Odpowiedzialność Organizatora 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy;

b) opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora;

c) szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami leżącymi po stronie Uczestnika;

d) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem strony internetowej, dostawców usług internetowych, poczty elektronicznej i innych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, a którym Organizator nie mógł zapobiec pomimo dochowania należytej staranności;

e) dezaktualizację podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji oraz za dezaktualizację innych danych, uniemożliwiających doręczenie Nagrody, o których zmianie Zwycięzca nie poinformował Organizatora, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

 IV.     Dane osobowe  
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako RODO) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Organizator, tj. Marek Raczkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ MusicSolutions„ z siedzibą przy ul. Bora-Komorowskiego 10A/19, 19-300 Ełk, NIP: 5423102029, REGON: 366005583.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e – mail, numer telefonu oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie, publikacja (odpowiedzi wraz z danymi Uczestników zgodnie z ust. 4 poniżej.
 4. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, prawidłowego przekazania nagrody a także w celu publikacji danych Uczestnika (imię i nazwisko) wraz z jego odpowiedzią nagrodzoną w ramach Konkursu na stronie www.klawiszomania.pl oraz w portalach społecznościowych.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji tj. nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenia Konkursu, a dane osobowe Uczestników nagrodzonych przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przez okres publikacji odpowiedzi na stronie oraz na mediach społecznościowych tj. nie dłużej niż przez pięć lat od dnia zakończenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w związku z wydaniem nagród.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyniku zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest: a) zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 1 lit. a RODO),
 7. b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w Konkursie), umożliwienie wzięcia w nim udziału, ewentualne opublikowanie informacji o nagrodzonych Uczestnikach, ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych, ochrony interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w przypadku nagrodzonych Uczestników – rozliczenie podatkowe przyznanych nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Uczestnik może zażądać dostępu do swoich danych – usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marek@klawiszomania.pl Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 10. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.

V.   Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – „Wygraj pianino z KlawiszoManią”.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu;
  2. dokładny opis przyczyny 
 1. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora wiadomością e-mail lub listem poleconym na adres podany w reklamacji.

 VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmiany.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego